اطلاعات سیاسی و اقتصادی
45 بازدید
محل نشر: سال نوزدهم – شماره هفتم – هشتم – فروردین و اردیبهشت 1384 – صص 31-22
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی