سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
ریاست 
1386/07/02 
1380/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان 
مدیر 
1388/07/01 
1388/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان  
معاون پژوهشی  
1378/07/01 
1380/03/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه گیلان در روابط بین الملل  
مشاور 
1378/07/01 
1380/03/31 
مشاوره  
همکاری 
ستاد جذب کمکهای مردمی دانشگاه گیلان  
عضو ستاد  
1378/07/01 
ادامه دارد 
همکاری 
همکاری 
انجمن اسلامی دانشگاه نیو ساوث ویلز – استرالیا  
عضو انجمن اسلامی  
 
 
مذهبی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 
مدیرگروه علوم سیاسی  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
گروه علمی تخصصی رشته علوم سیاسی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی  
عضو گروه  
1384/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
سومین همایش هم اندیشی مسایل فرهنگی دانشگاهها – واحدرشت  
دبیر 
1383/06/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
همایش استادان گروه های معارف اسلامی  
دبیر  
1383/03/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
کمیته برنامه ریزی روابط عمومی و بین الملل دانشگاه گیلان  
عضو و دبیر  
1378/09/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه گیلان  
عضو کمیته  
 
 
علمی 
همکاری 
کمیته بهره وری و ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه گیلان  
عضو کمیته  
1379/09/01 
1380/03/01 
علمی 
همکاری 
شورای پژوهشی اداره کل ارشاد اسلامی استان گیلان  
عضو شورا 
1385/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
همایش ملی حوضه دریای خزر در تحولات منطقه ای و بین المللی 
دبیر علمی دانشگاه گیلان 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه گیلان  
عضو کمیته تخصصی گروه علوم سیاسی  
1386/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد رشت 
مدرس 
1375/07/02 
ادامه دارد 
--- 
تدریس 
دانشگاه گیلان 
مدرس 
1375/07/02 
ادامه دارد 
---